جرایم در حقوق کیفری یهود
39 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » زمستان 1381 - شماره 16 » (36 صفحه - از 141 تا 176)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره در نظام‏های حقوقی غیردینی «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از هم‏اند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمی وجود ندارد. «جرم» در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا می‏یابد؛ در اینجا جرم رفتاری (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع می‏کند و برای آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینی) در نظر می‏گیرد. در نظام‏های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن را می‏توان در دو دین شریعت‏مدارِ اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکی است و قانونگذار الاهی است که هر دو را ممنوع می‏کند. در این نظام‏ها، ماهیت تمام احکام یکی است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدی نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزی نیست. بااین‏همه، به نظر می‏رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام‏های دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتی را در پی دارد؛ با این تفاوت که برخی از این مجازات‏ها را دادگاه آسمانی صادر می‏کند (گرچه حکمِ آن در همین زندگی دنیوی به صورت مرگ ناگهانی و غیره اجرا می‏شود). دانشمندان یهودی شریعت موسی را مشتمل بر 613 حکم دانسته‏اند که از این تعداد 248 حکم درباره واجبات است و 365 حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند: 1. برخی از محرمات دارای مجازات دنیوی نیستند؛ برای این محرمات کفاره یا.....
آدرس اینترنتی